Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Olszewo-Borki informuje o naborze uczestników do programu realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

godlo-i-flaga-polski-z-ustawy2.jpeg

Wójt Gminy Olszewo-Borki informuje o naborze uczestników do programu realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

Zgodnie z umową łączna kwota dofinansowania wynosi – 97 920,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje o naborze uczestników do programu realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program polega na możliwości uzyskania, doraźnej lub czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniami co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

Przewidywana liczba osób kwalifikowanych do programu to 10 osób niepełnosprawnych prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią całodobową opiekę, zamieszkujących na terenie gminy
Olszewo-Borki , w tym:

Program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika w 2022r. wynosi nie więcej niż 240 godzin. Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone przez osoby wskazane przez uczestnika Programu, jednocześnie spełniające następujące wymogi:
- osoba posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
- osoba posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą świadczyć członkowie rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu), opiekunowie prawni lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone wsparcie.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych, chcący skorzystać z Programu proszeni są o złożenie Karty zgłoszenia oraz Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnionej przez lekarza rodziny/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymogów dotyczących świadczenia usług opieki wytchnieniowej przez osoby wskazane przez uczestnika.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach przy ulicy Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach oraz pod numerem tel. 513 504 393 lub (29) 764-78-75 (osoby do kontaktu – Grażyna Agnieszka Krukowska – kierownik oraz Magdalena Jackiewicz – główny specjalista pracy socjalnej), adres poczty e-mail: gops@olszewo-borki.pl

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki lub przesłać na adres  e-mail.

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej następuje według kolejności składanych wniosków oraz według karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.

Załączniki:
    • Karta_pomiaru_niezaleznosci_funkcjonalnej: PDFZałącznik_nr_7- karta FIN.pdf (64,36KB)
    • Karta_zgloszenia_do_Programu: PDFZałącznik_nr_8- karta zgłoszenia.pdf (61,06KB)
    • Klauzula_informacyjna: PDFZałącznik_nr_12 - klauzula gops.pdf (78,81KB)

 

OFERTA PRACY:
OPIEKUN – USŁUGA OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ
w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2022, opieka dzienna

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki poszukuje osób na stanowisko: opiekuna świadczącego usługę opieki wytchnieniowej.

1. WYMAGANIA

Usługi opiekuna mogą świadczyć:

2. ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

3. INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA:

OFERTY PROSZĘ SKŁADAĆ do 06.05.2022 r. wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej oferty – W SIEDZIBIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZEWIE-BORKACH, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

Załącznik do pobrania: PDFZałącznik do oferty o naborze.pdf (139,74KB)

 

Wersja XML