Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki i formularze

REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I DROGOWNICTWA 

DROGI:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - PDFWniosek wydanie zezwolenia.pdf

GOSPODARKA GRUNTAMI:

Wniosek o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, załącznik 1 - PDFzal1.pdf

Wniosek o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, załącznik 2 - PDFzal2.pdf

Wniosek o dokonanie rozgraniczeniaPDFzal3.pdf

MIENIE GMINY:

Wniosek o wynajem świetlicy - PDFwniosek o wynajem świetlicy.pdf

Umowa najmu lokalu - PDFumowa najmu lokalu.pdf


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OCHRONY ŚRODOWISKA 

ODPADY:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - PDFDEKLARACJA ODPADY.pdf

Harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok - PDFHarmonogram 2021 - kolorowy.pdf

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wniosek o usunięcie drzewa - PDFwniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa krzewu.pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu - PDFwniosek_na_usuniecie_drzew1.pdf

Wniosek dotyczący usuwania folii rolniczych - PDFwniosek usuwanie folii rolniczych.pdf

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz A - budynki i lokale mieszkalne - PDFdeklaracja-A-30.06.2021.pdf

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne - PDFdeklaracja-b-30.06.2021.pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - PDFwniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf

Deklaracja o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła - PDFdeklaracja o wymianie źródła ciepła.pdf

EWIDENCJA LUDNOŚCI:

Wniosek o zameldowanie -  PDFwniosek o zameldowanie na pobyt staly czasowy.pdf

Wniosek o wymeldowanie - PDFwniosek o wymeldowanie na wniosek strony.pdf

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - PDFwniosek o udostepnienie danych.pdf

Podanie o wydanie zaświadczenia - PDFpodanie wydanie zasw.pdf

Pełnomocnictwo - PDFpelnomocnictwo.pdf


REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW 

PODATKI:

Deklaracja na podatek leśny - PDFdek_lesny.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości - PDFdek_nieruchomosci.pdf

Deklaracja na podatek rolny - PDFdek_rolny.pdf

Informacja w sprawie podatku leśnego - PDFinf_lesny.pdf

Informacja w sprawie podatku rolnego - PDFinf_rolny.pdf

Wniosek o poświadczeniu oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego - PDFposwiadczenie_wniosek_rol.pdf


REFERAT OŚWIATY I SPORTU 

Wniosek o podjęciu postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - PDFWniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem - PDFWniosek o zwrot kosztow.pdf

Wniosek o zapewnienie dowozu zorganizowanego ucznia niepełnosprawnego - PDFwniosek o zapewnienie dowozu.pdf

Wniosek o wynajem/udostępnienie obiektu sportowego - PDFwniosek - wynajem sali pozostali.pdf

Oświadczenie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa - PDFOświadczenie .pdf


URZĄD STANU CYWILNEGO 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą - PDFUSC W-1.pdf

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - PDFwniosek o wydanie dowodu listopad.pdf


REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU LOKALNEGO 

Wniosek o wynajem Zabytkowego Dworku / wiaty grillowej - PDFWniosek o wynajęcie wiaty grillowej.pdf

 

 

 

 

Wersja XML