Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o naborze uczestników do programu realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

godlo-i-flaga-polski-z-ustawy2.jpeg

 

Wójt Gminy Olszewo-Borki
informuje o naborze uczestników do programu realizowanego
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje o naborze uczestników do programu realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
           Głównym celem Programu„ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
    Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

            Zgodnie z założeniami Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej będą mieli członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.  Wymagającą wysokiego poziomu wsparcia, w tym osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników będzie prowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia na podstawie Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

          Przewidywana liczba osób kwalifikowanych do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 to 15 osób niepełnosprawnych prowadzących wspólne gospodarstwo domowe  z członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią całodobową opiekę, zamieszkujących na terenie gminy Olszewo-Borki , w tym:

           Program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
           Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu   przypadających na 1 osobę niepełnosprawną w roku 2023 wynosi nie więcej niż 232 godziny. Realizacja Programu została zaplanowana na okres od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku. Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.

           Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone przez osoby wskazane przez uczestnika Programu, jednocześnie spełniające następujące wymogi:

           Opiekunowie osób niepełnosprawnych, chcący skorzystać z Programu proszeni są o złożenie Karty zgłoszenia oraz Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnionej przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymogów dotyczących świadczenia usług opieki wytchnieniowej przez osobę wskazaną przez uczestnika.

           Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach przy ulicy Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki. Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach oraz pod numerem  (29) 764-78-75 (osoby do kontaktu – Grażyna Agnieszka Krukowska – kierownik, Katarzyna Oleńska – główny specjalista pracy socjalnej, Iwona Teresa Milewska- główny specjalista pracy socjalnej), adres poczty e-mail: gops@olszewo-borki.pl
           Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki lub przesłać na adres e-mail.
          Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej następuje w pierwszej kolejności po uwzględnieniu potrzeb członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu,  według kolejności składanych wniosków oraz według karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Zgodnie z umową łączna kwota dofinansowania wynosi – 140 386,68 zł

 

1. Karta pomiaru niezaleznosci funkcjonalnej: DOCXZAŁĄCZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023.docx (18,67KB)

2. Karta zgloszenia do Programu: DOCXZAŁĄCZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-20231.docx (22,51KB)

3. Klauzula informacyjna: DOCKlauzula RODO.doc (23,50KB)

 

Wersja XML